Download เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการบัวน้อยลอยพ้นน้ำ

คู่มือการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านการเขียนภาษาไทย
แบบวัดทักษะ-แบบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย (.pdf)
แบบวัดทักษะ-แบบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย (.docx)
นวัตกรรม ป.1 แบบฝึกทักษะภาษาไทย  5 ชุด
นวัตกรรม ป.1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  7 เล่ม
นวัตกรรม ป.1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  10 เล่ม
นวัตกรรม ป.2 แบบฝึกทักษะการอ่านมาตราตัวสะกด 9 เล่ม
นวัตกรรม ป.3 แบบฝึกทักษะการสะกดคำตามมาตราตัวสะกด 7 เล่ม
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์บัวน้อยคณิตศาสตร์ —> ชั้น ป.6 | ชั้น ม.3

ภาษาไทย —> ชั้น ป.6 | ชั้น ม.3

ภาษาอังกฤษ —> ชั้น ป.6 | ชั้น ม.3

วิทยาศาสตร์ —> ชั้น ป.6 | ชั้น ม.3

**************************************************

แนวข้อสอบ O-NET (คณิตศาสตร์) เพิ่มเติม

1-จำนวนนับ | 2-ค่าประมาณ | 3-โจทย์ปัญหา | 4-ตัวประกอบ | 5-เศษส่วน-ทศนิยม
6-เส้นขนาน | 7-สมการ | 8-แผนผัง | 9-สี่เหลี่ยม | 10-วงกลม | 11-ร้อยละ-บัญญัติไตรยางค์
12-ปริมาตร | 13-รูปทรง | 14-สถิติ | 15-ความน่าจะเป็น | 16-แบบรูป