เป้าหมาย

เป้าหมาย

          1. ผู้บริหารทุกระดับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา เห็นความสำคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน

          2. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

          3. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ และร่วมมือในการเร่งรัดแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

          4. ผู้เรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

 

******************************