วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา เห็นความสำคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน

          2. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

          3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้  และร่วมมือในการเร่งรัดแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

          4. เพื่อให้ตั้งแต่ปี 2559 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต้องไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 

******************************