มาตรการดำเนินงาน

มาตรการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          1. ประกาศนโยบายให้เป็นวาระของเขตพื้นที่การศึกษา

          2. ประเมินการอ่านการเขียน คัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุดภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

          3. ชี้แจง ทำความเข้าใจ พัฒนาครูในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนด้วยกระบวนการของรูปแบบบัวน้อยลอยพ้นน้ำ

          4. ปรับระบบบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้โครงการเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

          6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรอบการประเมิน

 

มาตรการดำเนินงาน ระดับโรงเรียน

          1. ประกาศนโยบายให้ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและมีส่วนร่วม

          2. ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    ที่มีปัญหาการอ่านการเขียนทุกระดับชั้น และจัดทำแผนพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีปัญหารายบุคคลตามสภาพปัญหาที่พบ

          3. ปรับระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน

          4. ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

          5. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาครูในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อำนวยความสะดวก จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ตามกระบวนการของรูปแบบบัวน้อยลอยพ้นน้ำ

          6. ภายใน ๓ เดือนหลังจากเปิดภาคเรียน นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาจนสามารถกลับเข้าสู่ห้องเรียนปกติได้

          7. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก ๑ เดือน ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และรายงานความก้าวหน้าทุกสิ้นภาคเรียน

 

******************************