ความเป็นมา

ความเป็นมา

           พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ดังนั้นเพื่อทำนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงประกาศนโยบายให้ “ตั้งแต่ปี 2559 ต้องไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” โดยให้ทุกโรงเรียนเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ดังนี้

           1. ประกาศนโยบายของโรงเรียนให้ตั้งแต่ “ปี 2559 ต้องไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ต่อครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึง

           2. ปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กำหนด ในระยะเวลาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเพิ่มมาตรการที่สำคัญจำเป็นขึ้นอีก เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           3. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง

 

******************************