เกี่ยวกับเรา

กระบวนการบัวน้อยลอยพ้นน้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 “เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้
ตั้งแต่ปี 2559 ต้องไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

 

************************